e-mail: viki@golfforfun.cz

telefon: +420 608 330 320

Ing. Viktorie Ovesná